میرزاده خاتون

Your faith will lead love where it has to go*

تکلیف رو روشن کن..

وقتی کنارتم عاشق‏ترم
یا وقتی به یادتم؟


+ Tell him- Celine Dion*
  • میرزاده خاتون