میرزاده خاتون

من قول می‌دم برای آغوش مادرونه‌م هیچوقت ازت رشوه نگیرم! قول می‌دم امن ترین نقطه دنیا بشم برات. حتی اگه خیلی معمولی باشی. شاگرد اول نشی و توی گروه سرود مدرسه راهت ندن و زشت باشی و شغلی انتخاب کنی که دوست نداشته باشم. 

  • میرزاده خاتون